{mlang en}The main objective of the Transnational curriculum is to introduce young people to the challenges of starting a new and sustainable business venture in a travel, tourism and hospitality setting. The subject programme covers various theoretical and practical aspects of sustainable entrepreneurship and innovations management that will help students gain skills to develop a feasible business plan in travel, tourism and hospitality.

The curriculum is divided into 2 levels: vocational education and training level and university level.
{mlang}{mlang bg}
Основната цел на Транснационалната учебна програма е да запознае младежите с предизвикателствата пред започването на нови и устойчиви бизнес начинания в областта на туризма и хотелиерството. Програмата обхваща различни теоретични и практически аспекти на устойчивото предприемачество и управлението на иновациите, които ще подпомогнат обучаемите да придобият умения за разработване на реалистични бизнес планове в областта на туризма и хотелиерството.

Учебната програма е разделена на две нива: ниво професионално образование и обучение [ПОО] и Университетско ниво.
{mlang}
Help with Search courses